د جینی مکارتي ترټولو شرمونکې فیشن شیبه په دې جامو کې وه - سکوپ ترلاسه کړه

جینی میک کارتی د ځان له خوا د المارۍ ناسم چلند سره مخ شو او دا د ویرجنې ده.